Projekt rozporządzenia MI zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.  z  2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) przez ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, konieczne jest uwzględnienie w rozporządzeniu nowej opłaty za wyznaczanie podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań jednostki wyznaczonej oraz rozszerzanie zakresu uprawnień jednostki wyznaczonej. Projektowane rozporządzenie wprowadza jedynie nowy rodzaj opłaty wynikający ze znowelizowanego art. 16 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, poza tym nie wprowadza żadnych innych zmian w porównaniu do obecnie obowiązującego stanu prawnego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339201

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) konkretnych propozycji zmian, w terminie do dnia 27 października 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.