Projekt rozporządzenia MI zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym, zwany dalej „projektem”, wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 485), zwanego dalej „rozporządzeniem”, i ma na celu jego dostosowanie do przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2015/1998 oraz uproszczenie procesu tworzenia i zatwierdzania programów ochrony.

Oczekiwane efekty nowelizacji to:
1) dostosowanie programów ochrony do nowych wymogów rozporządzenia nr 2015/1998;
2) usunięcie niejasności odnośnie programów ochrony części lotnisk podlegających alternatywnym środkom
ochrony;
3) usprawnienie procesu sporządzania i zatwierdzania programów ochrony;
4) ułatwienie tworzenia nowych programów ochrony zarejestrowanych agentów.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337608
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..