Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

W rozporządzeniu określone zostały:

  • warunki, forma i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zwanych dalej „doradcami”;
  • skład komisji egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego, zwanej dalej „komisją”, sposób jej działania i tryb jej powoływania oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w skład komisji i sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia;
  • tryb wydawania świadectwa doradcy oraz tryb wydawania wtórnika świadectwa doradcy;
  • warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej wydanych świadectw doradcy, ich przedłużania oraz wydawania ich wtórników;
  • wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania;
  • wysokość opłaty za egzamin dla doradców oraz tryb jej wnoszenia;
  • wysokość opłaty za wydanie wtórnika świadectwa doradcy oraz tryb jej wnoszenia.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344808
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 31 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.