Projekt rozporządzenia MC w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego.

Projektowane rozporządzenie określa warunki, tryb oraz beneficjentów wsparcia na działania polegające na:

  • budowie lub przebudowie sieci szerokopasmowych,
  • wykonywaniu przyłączy telekomunikacyjnych,
  • opracowywaniu gminnych planów rozwoju sieci szerokopasmowych,
  • zakupach usług telekomunikacyjnych i urządzeń telekomunikacyjnych dla najbardziej potrzebujących,
  • organizacji lub udziale w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe.

Wsparcie na działania, o których mowa w art. 16a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej dalej „ustawą”, może być udzielone na projekty budowy lub przebudowy szybkich sieci telekomunikacyjnych lub wykonania przyłączy telekomunikacyjnych od szybkich sieci telekomunikacyjnych do lokalizacji użytkowników końcowych, jeżeli na obszarze, którego ma dotyczyć projekt, nie istnieją i najprawdopodobniej nie powstaną na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat sieci dostępu nowej generacji umożliwiające świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz sporządzenia planu rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy, jeżeli na tym obszarze występują użytkownicy końcowi, którzy nie znajdują się w zasięgu usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Beneficjentem wsparcia może być gmina, przedsiębiorca telekomunikacyjny albo podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338202
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 24 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.