Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

W projektowanym rozporządzeniu zmienia się sposób obliczania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Projekt przewiduje wprowadzenie wzoru pozwalającego na obliczenie poziomu dla wszystkich odpadów komunalnych, a nie jak wcześniej materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło. Pozwoli to wdrożyć przepisy zmienionej dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów.

Projekt wprowadza nowy wzór do obliczeń poziomów, uprzednio istniał obowiązek związany ze sprawozdawczością dotyczącą tych poziomów oraz ewentualne kary związane z brakiem osiągnięcia wymaganych poziomów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337450
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 23 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..