projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.

Ewentualne uwagi, stanowiska i opinie proszę przesyłać w terminie do 17 października 2019 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl