Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ewidencji nabytych, użytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów;

Uprzejmie informujemy, że Minister Rozwoju skierował do konsultacji społecznych następujący projekt aktu prawnego:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ewidencji nabytych, użytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów;


Projektowane rozporządzenie określa sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Wprowadzone zmiany nie naruszyły określonego wcześniej porządku informacji, poza wskazanymi działaniami systematyzującymi przepisy, polegającymi na wyłączeniu przemieszczanych „cywilnych” materiałów wybuchowych z obowiązku prowadzenia ewidencji.
W porównaniu z obowiązującym rozporządzeniem projekt nie wnosi nowych obowiązków, a jedynie doprecyzowuje sposób ich wypełniania.
Ewidencję prowadzi się zgodnie z wzorami kart ewidencyjnych, określonymi w załączniku.
Rozporządzenie przewiduje prowadzenie księgi ewidencyjnej w oparciu o dokumenty stanowiące podstawę do dokonania w niej wpisów w sposób trwały i czytelny. Przewiduje możliwość prowadzenia jej zarówno w postaci „papierowej” jak i „elektronicznej”. W razie powzięcia przez przedsiębiorcę decyzji o posługiwaniu się rejestrem cyfrowym, projekt zawiera przepisy doprecyzowujące prowadzenie księgi ewidencyjnej w tej postaci.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz OSR dostępny jest pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12334255/katalog/12690495#12690495
Bardzo proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do przedmiotowego projektu w terminie do 9 czerwca 2020 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl