Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego;

Uprzejmie informuję, że Minister Rozwoju skierował do konsultacji społecznych następujący projekt aktu prawnego:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego;


Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 67b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W związku z wprowadzeniem w ustawie obowiązku tworzenia, prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, rozporządzenie stanowić będzie kolejny instrument w procesie porządkowania cyfryzacji planowania przestrzennego. Aktualnie nie ma standardu określającego sposób tworzenia zbiorów obejmujących dane przestrzenne aktów planowania przestrzennego. Wobec braku przepisów szczegółowych, określających merytoryczny zakres zbiorów zagospodarowania przestrzennego, istniejące zbiory (powstające w wyniku fakultatywnych działań samorządów) występują w różnych, niejednolitych formatach i strukturach. Sytuacja ta sprawia, iż niemożliwe jest uzyskanie kompleksowej i wiarygodnej informacji o pokryciu planistycznym obejmującej obszar całego kraju, co znacznie utrudnia m.in. prowadzenie monitoringu stanu prac planistycznych.
Projekt wprowadza szczegółowe regulacje określające:

  • sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów, uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz
  • zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Wprowadzenie do porządku prawnego przepisów branżowych, regulujących cyfryzację planowania przestrzennego, ujednolici sposób ich prowadzenia w skali całego kraju.
Proponowane rozwiązanie ułatwi integrację danych w ramach usług sieciowych i aplikacji różnych (prywatnych i państwowych) operatorów.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem, OSR, załącznikami (szt. 2) oraz Tabelą_uwag dostępny jest pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12334951/katalog/12694607#12694607
Bardzo proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do przedmiotowego projektu w terminie do 25 czerwca 2020 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl
Przy przygotowywaniu uwag do projektu rozporządzenia uprzejmie proszę o wykorzystanie Tabeli_uwag, która dostępna jest wraz z projektem rozporządzenia pod podanym wyżej adresem mailowym.