Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

W projektowanym rozporządzeniu dokonano zmiany opisu długości kodu PIN dla poszczególnych funkcjonalności przez wskazanie wyłącznie minimalnej długości tego kodu co wynika ze zmiany funkcjonalności nowego dowodu osobistego. Długość kodu PIN dla wszystkich funkcjonalności będzie bowiem wynikał z możliwości zastosowania odpowiedniej platformy sprzętowej. Poza tym doprecyzowano przepis odwołujący się do dokumentu ICAO, wskazując części odnoszące się do dowodu osobistego. Zastąpiono liczbowy podział obszaru warstwy elektronicznej dowodu osobistego podziałem logicznym. W przypadku dowodu osobistego zawierającego tylko pierwszą cechę biometryczną, dostęp do warstwy elektronicznej dowodu był zabezpieczony kodem CAN, oraz w odniesieniu do wybranych funkcjonalności dodatkowo kodem PIN. W przypadku dowodu osobistego zawierającego pierwszą i drugą cechę biometryczną dostęp do danych drugiej cechy biometrycznej jest zabezpieczony mechanizmami EAC, przez co zasadnym jest wskazanie logicznego podziału dla wszystkich grup danych wymienionych w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Jednocześnie doprecyzowano zapisy pkt VIII i IX załącznika nr 1 do rozporządzenia przez dokładne wskazanie części dokumentu, do których odwołują się zapisy z tego zakresu oraz w pkt IX uzupełniono profile certyfikacji.

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344555
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 22 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.