Projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Wprowadzenie standardu teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków jej realizacji i zagwarantowaniu tego samego standardu realizacji świadczeń przez świadczeniodawców oraz bezpieczeństwa informacji medycznych przekazywanych drogą elektroniczną. Ma on uwzględniać:

  • udostępnienie i opracowanie przez świadczeniodawcę w miejscu wykonywania świadczeń oraz na swojej stronie internetowej informacji o zasadach udzielania teleporad;
  • potwierdzenie tożsamości świadczeniobiorcy na podstawie danych przekazanych przez niego;
  • zapewnienie poufności teleporady;
  • poinformowanie świadczeniobiorcy o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, orzeczeniu o czasowej niezdolności do pracy, – w przypadku ich wystawienia oraz o możliwości założenia przez świadczeniobiorcę Internetowego Konta Pacjenta, w przypadku gdy świadczeniobiorca nie posiada takiego konta, w celu ułatwienia dostępu do informacji medycznych przekazanych w ramach teleporady.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336500
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 4 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..