Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na pracodawców zatrudniających pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników biologicznych.

Projekt rozporządzenia zmieniając rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 716 oraz z 2008 r. poz. 288), zwane dalej „rozporządzeniem”, wydane na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) wdraża:

  • dyrektywę Komisji (UE) 2020/739 z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do włączenia SARS-CoV-2 do wykazu czynników biologicznych o znanej zakaźności dla ludzi oraz zmieniająca dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 (Dz. U. L 262 z 17.10.2000, s. 21);
  • dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca załączniki I, III, V i VI do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych (Dz.U. L 279 z 31.10.2019, s. 54).

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono zmianę w § 1 w pkt 1, 3 i 4 projektu rozporządzenia polegającą na nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr 1, 4 i 5 do rozporządzenia zgodnie z dyrektywą Komisji (UE) 2019/1833 z dnia 24 października 2019 r. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 tej dyrektywy Państwa członkowskie zostały zobligowane do jej wprowadzenia do krajowego systemu prawa najpóźniej do dnia 20 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338203

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 5 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.