Projekt rozporządzenia MK w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu.

Do końca 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, poziomy zbierania liczone są jako procent średniorocznej masy sprzętu wprowadzonej do obrotu i rosną stopniowo, o 5 punktów procentowych rocznie, w taki sposób, aby w 2020 r. osiągnąć zbieranie na poziomie 60% (z wyjątkiem sprzętu zaliczanego do grupy 3 – lampy, dla której poziom wynosi 65%). Odpowiednie przepisy dotyczące poziomów zawarte są w art. 20 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. poz. 1499).Natomiast, zgodnie z ww. ustawą (art. 20 ust. 1 pkt 2) od 1 stycznia 2021 r. poziom zbierania wynosić ma nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju. Z kolei upoważnienie zawarte w art. 20 ust. 5 ww. ustawy wymaga dokonania wyboru, w drodze rozporządzenia, jednej z dwóch powyższych metod liczenia poziomu zbierania zużytego sprzętu wraz z określeniem szczegółowego sposobu liczenia poziomu zbierania, zgodnie z wybraną metodą. Przy tym należy wziąć pod uwagę osiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu oraz zapewnienie porównywalności informacji w zakresie osiągniętego poziomu zbierania przekazywanych przez wprowadzających sprzęt. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie wyboru jednej z powyższych metod obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za rok 2021 i lata następne.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337804
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..