Projekt rozporządzenia MK w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022.
Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, rozporządzenie określa parametry najbliższej aukcji wstępnej, parametry najbliższej aukcji głównej oraz najbliższych aukcji dodatkowych. Do parametrów aukcji należą:

  • wielkości wyznaczające popyt w aukcji, tj. zapotrzebowanie na moc, cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, współczynnik zwiększający tę cenę, parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc, dla którego cena osiąga wartość maksymalną oraz parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc, dla którego cena osiąga wartość minimalną
  • cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych;
  • maksymalna liczba rund aukcji;
  • jednostkowe poziomy nakładów inwestycyjnych odniesione do mocy osiągalnej netto warunkujące kwalifikację jednostki rynku mocy jako jednostkę uprawnioną do ubiegania się o umowę mocową wieloletnią;
  • minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw, którego dotyczy aukcja główna;
  • korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii;
  • maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.

Projektowane rozporządzenie dotyczy aukcji głównej na rok dostaw 2025 przeprowadzanej w 2020 r. oraz aukcji dodatkowych na rok dostaw 2022 przeprowadzanych w 2021 r.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336155
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..
Data otrzymania pisma: 21.07.2020 r.