Projekt rozporządzenia MK w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

Uprzejmie informujemy, że do uzgodnień został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.
Zmiana dotyczy operatorów źródeł opalanych paliwami gazowymi o mocy nie mniejszej niż 5 MW i mniejszej niż 50 MW, dla których prawidłowe określenie daty zmiany standardu emisyjnego NOx może mieć znaczenie po 2024 r. oraz nowych źródeł opalanych paliwami stałymi.
Zgodnie z intencją ustawodawcy, poza określeniem obowiązku sprawozdawczego dot. standardów emisyjnych do ministra właściwego do spraw klimatu, konieczne jest także wprowadzenie dwóch zmian korygujących błędy o charakterze technicznym zidentyfikowane w załącznikach nr 3 i 5 do ww. rozporządzenia.

Zmiany te obejmują:
1) w załączniku nr 3 – w tabeli 15 w wierszu 3 w kolumnie 4 fraza „od 1 stycznia 2030 r.” została zastąpiona frazą „do 31 grudnia 2024 r.”, co zapewnia prawidłowe określenie okresów zróżnicowania standardów emisyjnych w kolumnach 4 i 5, analogicznie jak w kolumnach 2 i 3 tej tabeli,
2) w załączniku nr 5 – w tabeli 11 w ostatnim wierszu w  kolumnie 1 wyrażenie
„> 5 i < 50” zostało zastąpione wyrażeniem „> 20 i < 50”; zmiana zapewnia prawidłowe określenie w tej kolumnie przedziałów wielkości nominalnych mocy cieplnych źródeł z uwzględnieniem zakresów mocy objętych wierszami poprzedzającymi wiersz ostatni.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335556
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 15 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.