Projekt rozporządzenia MK w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprawozdań i informacji dotyczących paliw ciekłych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprawozdań i informacji dotyczących paliw ciekłych.

W obecnym stanie prawnym przedsiębiorstwa energetyczne operujące na rynku paliw ciekłych oraz podmioty przywożące paliwa ciekłe, stosownie do swojej działalności, przekazują do Prezesa URE sprawozdania na podstawie art. 4ba ust. 4, art. 43d ust. 1 oraz informacje na podstawie art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086, dalej: „Prawo energetyczne”).

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875, dalej: „ustawa deregulacyjna”) wprowadziła przepisy o utworzeniu systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa URE, który umożliwia składanie wyżej wymienionych sprawozdań i informacji oraz przetwarzanie i udostępnianie danych, co ułatwi przedsiębiorcom wykonywanie ustawowych obowiązków, a także przyspieszy proces przetwarzania danych przez Prezesa URE i ich udostępniania uprawnionym organom administracji publicznej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337154
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..