Projekt rozporządzenia MK w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

System świadectw pochodzenia to jeden z trzech systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii (dalej: OZE) funkcjonujący obecnie w Polsce. W zamian za generację energii z OZE producenci otrzymują tzw. zielone certyfikaty, które mogą zostać sprzedane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 60 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.) minister właściwy do spraw klimatu może  zmienić wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 pkt 1 lub 2 ustawy, na kolejny rok lub lata kalendarzowe. W rozporządzeniu proponuje się przyjęcie takiej samej wielkości udziału, jak w roku 2020, tzn. 19,5% dla tzw. „zielonych certyfikatów” i 0,5% dla tzw. „błękitnych certyfikatów”. Wielkość udziału określona na tym poziomie ma przyczynić się do zapewnienia stabilnych i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku OZE, dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336051
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 24 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..