Projekt rozporządzenia MK zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Rozporządzenie to zmienia zasadniczo wymagania i zasady organizacji bezpieczeństwa i higieny wszystkich prac związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych przez nałożenie szeregu obowiązków, w tym m.in. obowiązku opracowania regulacji wewnętrznych, jak instrukcja organizacji bezpiecznej pracy (§ 33 rozporządzenia), instrukcje eksploatacji dla każdego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń (§ 4 rozporządzenia), opracowania wykazu prac pomocniczych oraz sposobu organizacji i nadzoru nad realizacją tych prac (§ 6 ust. 3 i 5 rozporządzenia). Dodatkowo rozporządzenie wprowadziło zmianę polegającą na przeniesieniu zadań i obowiązków prowadzącego eksploatację na pracodawcę, co spowodowało konieczność reorganizacji obowiązków właścicieli urządzeń energetycznych. Z uwagi na obszerność i znaczący charakter zmian, okres vacatio legis rozporządzenia został określony na 12 miesięcy od dnia jego ogłoszenia (§ 35 rozporządzenia).

Zwrócić należy przy tym uwagę, że rozporządzenie dotyczy prac, które są wykonywane zarówno przez pracowników spółek posiadających urządzenia energetyczne, jak i podmioty świadczące usługi na ich rzecz, czyli wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie operatora systemu przesyłowego, a także wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i wytwórców energii.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565), należy przesunąć okres wejścia w życie rozporządzenia o kolejny miesiąc, poprzez wydanie rozporządzenia zmieniającego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338251
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 18 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócony termin zgłaszania uwag wynika z konieczności zapewnienia wejścia w życie ww. rozporządzenia do dnia 25 września br.