Projekt rozporządzenia MKiS w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda.

Rozporządzenie to umożliwi wytwórcom realizującym projekty morskich farm wiatrowych (MFW) o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW ubieganie się o tzw. prawo do pokrycia ujemnego salda w I fazie systemu wsparcia dla morskich farm wiatrowych. Prezes URE w pierwszej części procedury na podstawie art. 16 ustawy wydaje decyzję o dopuszczeniu podmiotu do systemu wsparcia w ramach I fazy. Nie zmienia jednak ustalonej w rozporządzeniu ceny maksymalnej. Nie wcześniej niż po wydaniu dla danej morskiej farmy wiatrowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wytwórca przedkłada Prezesowi URE informacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące projektowanej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej oraz działalności prowadzonej przez wytwórcę oraz grupę kapitałową, w skład której wchodzi wytwórca. Na tej podstawie Prezes URE występuje do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wydanie opinii o projekcie pomocy indywidualnej co inicjuje notyfikację indywidualną pomocy publicznej dla danego projektu w Komisji Europejskiej. Po wydaniu przez KE decyzji o zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej, udzielanej wytwórcy w drodze decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1, Prezes URE ma 90 dni na wydanie drugiej decyzji w trybie art. 18 na podstawie, której może zmienić cenę, przy czym może ją tylko obniżyć.

Określanie ceny maksymalnej jest niezbędne dla uruchomienia I fazy systemu wsparcia, a co za tym idzie dla terminowego i zrównoważonego rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. Informacje dotyczące ceny maksymalnej są ważnym sygnałem dla inwestorów pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na partycypację w systemie wsparcia, a tym samym na realizację. Zakładana w ustawie moc zainstalowana na poziomie 5,9 GW odpowiada mocy z morskich farm wiatrowych na 2030 r., określonej w Polityce energetycznej Polski do 2040 r. Terminowa realizacja inwestycji w morskie farmy wiatrowe jest kluczowa dla spełniania zobowiązań Polski wynikających z unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343601
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 23 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.