Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.

Rozporządzenie określ maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w 2021 r. sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, a tym samym umożliwi rozstrzygnięcie aukcji w 2021 r. Wprowadzenie ceny referencyjnej oznacza, że oferty powyżej jej wartości będą automatycznie odrzucane, nawet jeśli nie będzie innych ofert, co skutkować może brakiem osiągnięcia założonego dla danej aukcji celu w zakresie zakontraktowania odpowiedniego wolumenu energii. Wysokość ceny referencyjnej jest to maksymalny poziom ceny, ustalony jako „rozsądny”, który jest zgodny z przewidywanymi kosztami budowy i eksploatacji instalacji OZE. Powyższe ma na celu uniemożliwienie złożenia przez inwestorów wiążących ofert, które są istotnie zawyżone, co skutkowałoby z jednej strony nadzwyczajnie wysokimi zyskami tych podmiotów, z drugiej zaś nadmiernym obciążeniem odbiorców końcowych. Przygotowanie niniejszego projektu zostało poprzedzone analizą danych przekazanych przez podmioty branży OZE, ogólnoświatowych trendów wskazujących zmiany w kosztach wytwarzania energii elektrycznej z OZE, a także wyników aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii przeprowadzonych w latach poprzednich.

Szczegółowy wykaz cen referencyjnych dla instalacji odnawialnego źródła energii oraz założenia przyjęte dla określenia tych wartości są zawarte w OSR.


 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344003
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 26 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.