Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych ponownie został przekazany zmieniony projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej.

Projekt był wcześniej procedowany na przełomie maja i czerwca 2020 przez Ministra Klimatu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333811.

Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartego upoważnienia ustawowego w art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.) , które nakłada na ministra właściwego do spraw klimatu obowiązek określenia:

  • szczegółowego zakresu oraz sposobu dokonywania rejestracji oraz bilansowania danych pomiarowych, o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy;
  • szczegółowego sposobu dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej,
    o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju taryfy stosowanej przez prosumenta energii odnawialnej;
  • szczegółowego zakresu oraz sposobu udostępnienia danych pomiarowych,
    o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej.

Rozporządzenie ma na celu uszczegółowienie obowiązujących przepisów ustawowych, rozwianie wątpliwości interpretacyjnych, a tym samym rozbieżności w ich stosowaniu, jak również bardziej precyzyjne uszczegółowienie sytuacji, które okazały się problemowe w praktyce. Ponadto, rozporządzenie wykonuje delegację ustawową w zakresie udostępniania i przekazywania danych pomiarowych w celu zapewnienia transparentności całego procesu obsługi prosumentów energii odnawialnej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341500

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 22 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Termin wyznaczony przez Ministerstwo jest niestety jest bardzo krótki.