Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych ponownie został przekazany zmieniony projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych.

Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartego upoważnienia ustawowego w art. 38c ust. 14 ustawy z  dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.). Rozporządzenie ma na celu uszczegółowienie obowiązujących przepisów ustawowych, rozwianie wątpliwości interpretacyjnych, a tym samym rozbieżności w ich stosowaniu, jak również uszczegółowienie sytuacji, które okazały się problemowe w praktyce. Ponadto, rozporządzenie wykonuje delegację ustawową w zakresie udostępniania i przekazywania danych pomiarowych w celu zapewnienia transparentności całego procesu obsługi zarówno spółdzielni energetycznej będącej wytwórcą lub odbiorcą energii elektrycznej jak i wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej będących członkami danej spółdzielni energetycznej.

Celem aktu prawnego jest określenie szczegółowego zakresu oraz sposobu dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy, szczegółowego sposobu dokonywania rozliczeń, o których mowa w art. 38c ust. 6 ustawy, z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków, szczegółowego zakresu oraz sposobu udostępnienia danych pomiarowych, o których mowa w art. 38c ust. 5, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi. Rozporządzenie umożliwi wprowadzenie jednolitego sposobu rozliczania spółdzielni energetycznych na terenie całego kraju.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341450
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 21 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.