Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów ich prezentacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

Wydanie nowego rozporządzenia, jest spowodowane obowiązkiem wykonywania pomiarów emisji do powietrza z mocy prawa, tj. z mocy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 148-149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, który dotyczy nie tylko instalacji wymagających pozwolenia, ale także średnich źródeł spalania paliw wymagających zgłoszenia oraz wydanych dla takich źródeł decyzji eksploatacyjnych. Projekt przewiduje wprowadzenie nowego terminu przedkładania wyników pomiarów oraz prezentacji innych danych przez podmioty,uzupełnienia dotyczącego pomiarów wstępnych wymaganych dla średnich źródeł spalania paliw wymagających zgłoszenia, o których mowa w art. 147 ust. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, a dla których organy ochrony środowiska będą wydawały decyzje eksploatacyjne. Zmiany przepisów zaproponowane w projekcie rozporządzenia mają charakter porządkowy i doprecyzowujący i nie spowodują dodatkowych obciążeń dla prowadzących instalacje

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340110

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.