Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania.

Uregulowanie wymagań odnośnie sposobu wykonywania i przekazywania informacji ze strategicznych map hałasu ma zapewnić porównywalność tych map w poszczególnych województwach wykonanych przez różne podmioty. Ponadto ma zapewnić spójność danych przestrzennych wykonanych w ramach strategicznych map hałasu z wymaganiami dyrektywy Inspire. Dane przestrzenne wykonywane w ramach strategicznych map hałasu należą do następujących tematów: sieci transportowe, zdrowie i bezpieczeństwo ludności, i rozmieszczenie ludności. W związku z powyższym uregulowano te kwestie w niniejszym rozporządzeniu.

Zarządzający infrastrukturą (m.in. liniami kolejowymi innymi niż główne linie kolejowe a także położonymi na obszarze aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy) będą zobowiązani do przygotowywania strategicznych map hałasu w poszerzonym niż obecnie zakresie. W mapach należy będzie zawrzeć również proponowane działania w zakresie ochrony przed hałasem wraz z oszacowaniem ich kosztów i efektów działań.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339812
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 9 listopada 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.