Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru ma na celu określenie zasad udzielania pomocy publicznej na stacje ładowania i stacje tankowania wodoru.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z którym minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej dopuszczalności. Ze względu na ograniczoną wartość pomocy de minimis, aby możliwe była efektywna realizacja zadań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie dofinansowanie rozbudowy infrastruktury dla sprzedaży wodoru lub do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie, konieczne jest opracowanie programu pomocy, który ustanawia projektowane rozporządzenie i który pozwoli na udzielanie tego dofinansowania zgodnie z określonymi w nim warunkami, po jego akceptacji przez Komisję Europejską.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341508
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 15 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.