Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.

Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6), zwanego dalej „rozporządzeniem BHP”, do obecnej sytuacji na rynku gazu wywołanej epidemią COVID-19, która spowodowała braki kadrowe oraz nieprzewidywalność co do liczby dostępnych pracowników w przedsiębiorstwach energetycznych – co ma wpływ na zapewnienie ciągłości wykonywania prac gazoniebezpiecznych. Projektowane zmiany mają na celu umożliwienie wykonywania tych prac w sytuacji zmniejszonej liczby dostępnych pracowników.

W projekcie rozporządzenia BHP proponuje się, na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, oraz w okresie nie dłuższym niż 30 dni po ich odwołaniu, wprowadzenie wyjątku od zasad dotyczących wykonywania prac gazoniebezpiecznych wskazanych w § 14 tego rozporządzenia, poprzez dokonanie następujących zmian:

1. Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia BHP w obecnym brzmieniu, prace gazoniebezpieczne powinny być wykonywane przez dwóch pracowników, przy czym przepis § 14 ust. 1 dodatkowo zobowiązuje, aby prace były wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych oraz były nadzorowane przez pracowników posiadających kwalifikacje w zakresie dozoru. Projektowana zmiana polegająca na dodaniu ust. 3a w § 14 rozporządzenia BHP ma na celu umożliwienie wykonywania prac gazoniebezpiecznych przez dwóch pracowników, w tym pracownika posiadającego kwalifikacje w zakresie dozoru, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz w okresie nie dłuższym niż 30 dni po ich odwołaniu.

2. Przepis § 14 ust. 4 rozporządzenia BHP w obecnym brzemieniu dopuszcza wykonywanie przez jednego pracownika prac polegających na pobieraniu w wyznaczonych punktach sieci gazowej próbek paliwa gazowego, pod warunkiem, że maksymalne ciśnienie robocze (MOP) w sieci gazowej jest mniejsze lub równe 0,5 MPa, zaś w instalacjach gazowych jest mniejsze lub równe 5 kPa. Przy czym do tego przepisu także ma zastosowanie przepis § 14 ust. 1 zobowiązujący do nadzoru przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru. Projektowana zmiana w ust. 4, tj. dodanie zdania drugiego wyłączającego zastosowanie ww. przepisu w zakresie prowadzenia nadzoru w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz w okresie nie dłuższym niż 30 dni po ich odwołaniu, ma na celu dopuszczenie do wykonywania ww. prac jednoosobowo, poprzez wyłączenie obowiązku nadzoru przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342956
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 26 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.