Projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.), zwanym dalej „nowelizowanym rozporządzeniem”, wydanym na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących kształcenia na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, które – w zależności od sytuacji epidemiologicznej w danym regionie, czy w danej uczelni – będą umożliwiały władzom uczelni podjęcie decyzji o prowadzeniu kształcenia na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danych studiów. Niezbędne jest również, aby w odniesieniu do takiego kształcenia, nie miały zastosowania ograniczenia w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Proponuje się dodanie w nowelizowanym rozporządzeniu przepisów epizodycznych, na podstawie których w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęcia na studiach będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów. Liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie będzie wliczana do liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonej w § 13 nowelizowanego rozporządzenia. Powyższe rozwiązania nie będą miały zastosowania do kierunków studiów prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338400

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 23 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie terminu do zajęcia stanowiska jest uzasadnione koniecznością wejścia w życie rozporządzenia z początkiem nowego roku akademickiego.