Projekt rozporządzenia MR w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją (…)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
W projektowanym rozporządzeniu planowane jest uregulowanie następujących zagadnień:
• określenie instytucji upoważnionych do wydawania opinii o spełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej określonej w koncesji w miejscu lub miejscach wykonywania działalności gospodarczej. Upoważnienie ustawowe zawarte w art. 9 ust. 4 ustawy poprzedniej wskazywało, że instytucją upoważnioną może być podmiot posiadający potencjał naukowo-badawczy dający gwarancję należytego wykonywania czynności. Obecne przepisy stanowią, że minister właściwy do spraw gospodarki określi instytucje mając na względzie kompetencje i potencjał naukowy instytucji dający gwarancję należytego wykonywania zleconych czynności, związek z działalnością objętą zakresem ustawy, doświadczenie w tym obszarze oraz specjalistyczne uprawnienia, w tym w zakresie certyfikacji,
• określenie zakresu w jakim wydawana jest przedmiotowa opinia, przypisanego odrębnie dla każdej upoważnionej instytucji. Minister właściwy do spraw gospodarki wyznacza zakres mając na względzie przesłanki określone w ustawie dla wyznaczenia upoważnionych instytucji.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336451
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w wersji edytowalnej, w terminie do 17 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..