Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju dot. Prawa zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajdują się w załączeniu..

 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).
Projektowane rozporządzenie w odróżnieniu od poprzedzającego go rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. nie określa wzorów ogłoszeń, a jedynie wymienia informacje jakie powinny być zawarte w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP. Taki zabieg ma zapewnić pewną elastyczność regulacji, a następnie swobodę w graficznym ujęciu zakresu danych jakie powinny być zawarte w ogłoszeniach. Projektowane rozporządzenie określa również tryb przekazywania ogłoszeń do zamieszczenia w BZP.
W związku z wprowadzeniem w nowej ustawie Pzp nowych rodzajów ogłoszeń projektowane rozporządzenie określa także zakres informacji dla ogłoszeń dotychczas niezamieszanych w BZP, dotyczy to: ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym, ogłoszenia o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11–14 nowej ustawy Pzp, oraz ogłoszenia o wykonaniu umowy.
Rozporządzenie zawiera 10 załączników. Pełna lista załączników do rozporządzenia:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336251/katalog/12701852#12701852
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag w formie konkretnych propozycji zmian w postaci elektronicznej, w terminie do 13 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl .
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa PZP). W art. 23 ust. 6 ustawy PZP znajduje się upoważnienie ustawowe do wydania przez ministra właściwego do spraw gospodarki rozporządzenia określającego wzór planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Wzór planu postępowań zawiera informacje o charakterze ogólnym, przede wszystkim dotyczące zamawiającego, oraz szczegółowe informacje na temat planowanych zamówień publicznych.
Katalog informacji dotyczących zamawiającego obejmuje m.in.: adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Wskazanie danych kontaktowych w planie postępowań służy ułatwieniu wykonawcom pozyskiwania dodatkowych informacji na temat zamówień publicznych ujętych w planie.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336302
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, z wykorzystaniem
załączonej tabeli (także w formie edytowalnej), w terminie do 5 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl .