Projekt rozporządzenia MR w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, projekt wprowadza przepisy dotyczące projektowania, wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych oraz przepisy dotyczące materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń. Ponadto, projekt wyodrębnia przepisy dotyczące fazy eksploatacji poszczególnych urządzeń ciśnieniowych. Projekt wprowadza także regulacje dotyczące urządzeń (zbiorników przenośnych, rurociągów technologicznych i rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem), które nie są objęte aktualnie obowiązującym rozporządzeniem. Wprowadza również nowatorskie badania dedykowane określonym urządzeniom (np. program badań eksploatacyjnych, analiza bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia) oraz statuuje rozwiązania, które dotychczas funkcjonowały w praktyce dozorowej. Projekt ponadto wydłuża, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, okres pomiędzy kolejnymi terminami badań, nie rezygnując jednak ze standardów, które jak dotąd, gwarantują bezpieczne eksploatowanie urządzeń ciśnieniowych przez przedsiębiorców. Projekt porządkuje obowiązujące przepisy oraz dotychczasową praktykę wypracowaną wspólnie przez jednostki dozoru technicznego i eksploatujących. Służy to zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335607
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 17 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.  według wzoru przedstawionego poniżej.

Lp. Podmiot
wnoszący uwagę
Jednostka redakcyjna, do której wnoszona jest uwaga Treść uwagi Uzasadnienie uwagi Propozycja zmiany