Projekt rozporządzenia MR zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Opracowanie projektu nowelizacji ww. rozporządzenia podyktowane zostało potrzebą uwzględnienia, zgodnej z prawem unijnym, aktualnej klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych widowiskowych mającej na celu uzyskanie europejskich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie obrotu tymi wyrobami.

Nowelizacja zmienianego rozporządzenia ukierunkowana jest na dostosowanie oznaczenia w nim klas wyrobów pirotechnicznych widowiskowych do właściwych w tym zakresie, znowelizowanych, przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dodatkowo dokonano zmiany przepisu ust. 1 w § 40 z uwagi na fakt, że przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) nie stosuje się do „wycofanych z użytku materiałów wybuchowych” (art. 2 pkt 5 ww. ustawy). W tym stanie rzeczy proponowany nowy zapis ust. 1 w § 40 odnosi się wyłącznie do odpadów niebezpiecznych (które są ujęte w art. 6 ww. ustawy o odpadach), do których zalicza się również odpady materiałów wybuchowych (tj. odpadów oznaczonych kodem 16 04, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z poz. 10), wydanego na podstawie art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Zaproponowana zmiana jest tym bardziej uzasadniona faktem, że niniejszy przepis ust. 1 w § 40 odnosi się do niezbędności utylizacji przede wszystkim odpadów materiałów wybuchowych, albowiem materiały wybuchowe nieodpowiadające wymaganiom lub zanieczyszczone innymi materiałami, które nie są przyporządkowane do grupy odpadów niebezpiecznych (z tego względu nie podlegają przepisom ustawy o odpadach), powinny być poddane procesowi recyklingu a nie utylizacji.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338154

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 25 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. W przypadku zgłoszenia uwag, które mają na celu zmianę brzmienia danego przepisu, autorzy proszą o podanie jego alternatywnej wersji lub nowego brzmienia.