Projekt rozporządzenia MR zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych.

Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. poz. 1010), które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2335 oraz z 2019 r. poz. 1495), zwanej dalej „ustawą”. Proponuje się zmianę treści § 3 ust. 1 tego rozporządzenia, tak aby uwzględniał on odniesienie do obowiązującego aktu normatywnego. Propozycja zmiany jest następująca: „1. Na wyrobach aerozolowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 oraz z 2020 r. poz. 1339), umieszcza się informację o całkowitej pojemności pojemnika.”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337554
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w wersji edytowalnej, w terminie do 15 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.