Projekt rozporządzenia MR zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Głównym celem projektu rozporządzenia jest wprowadzenie zmian mających na celu ułatwienie dostępu do budynków i urządzeń z nim związanych osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne jak osoby starsze, opiekunowie z małymi dziećmi czy osoby z czasowymi dysfunkcjami ruchowymi.

W projekcie rozporządzenia, oprócz zmian mających charakter porządkujący, przewiduje się zmiany wymagań w zakresie:
– zagospodarowania terenu i urządzeń znajdujących się w pobliżu budynku;
– transportu pionowego – dźwigi i urządzenia podnoszące;
– komunikacji pionowej wewnątrz budynku – schody i pochylnie;
– lokali mieszkalnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
– pomieszczeń higieniczno sanitarnych;
– okolicy wejścia (drzwi wejściowych) do budynku i mieszkań;
– gromadzenia odpadów stałych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336603
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w wersji edytowalnej w zestawieniu tabelarycznym według zamieszczonego wzoru, w terminie do 20 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..
 

L.p. Podmiot
zgłaszający
Jednostka redakcyjna do
której wnoszona jest
uwaga oraz treść uwagi
Uzasadnienie Proponowane rozwiązanie