Projekt rozporządzenia MR zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Nowelizacja niniejszego rozporządzenia związana jest z obowiązkiem transpozycji dyrektywy delegowanej, zmieniającej dyrektywę RoHS II, do prawa krajowego. Zapewnia pełną implementację prawa unijnego, harmonizującego przepisy w zakresie możliwości stosowania wybranych substancji niebezpiecznych (kadm ) w wyrobach elektrycznych i elektronicznych na mocy wyłączenia z dyrektywy RoHS II, wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej.
Nowelizowane rozporządzenie umożliwia zniesienie barier technicznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych w określonym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ułatwia także międzynarodowy obrót towarowy.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336104
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..