Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie przyznania przedsiębiorstwu społecznemu i spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie przyznania przedsiębiorstwu społecznemu i spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie przyznania przedsiębiorstwu społecznemu i spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych dotyczy instrumentu określonego w art. 26g ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania przedsiębiorstwu społecznemu lub spółdzielni socjalnej jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Zakresem przedmiotowego projektu objęto także formy zabezpieczenia zwrotu środków PFRON. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wiąże się z brzmieniem art. 81 ustawy o ekonomii społecznej, który zachowuje moc obowiązującą aktów wykonawczych do przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmienianych mocą przepisów ustawy o ekonomii społecznej, do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o ekonomii społecznej. Prezes Zarządu Funduszu przekazuje środki Funduszu samorządom powiatowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z algorytmem. Środki Funduszu są przekazywane powiatom według algorytmu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605, z późn. zm.). Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370450 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 28 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.