Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie wzoru zaświadczenia o zgłoszeniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru zaświadczenia o zgłoszeniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 9b ust. 7  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 4 ustawy i pouczenia, o którym mowa w ust. 11 pkt 4 i 5 ustawy. Projekt rozporządzenia zakłada określenie opracowanie wzoru zaświadczenia i pouczenia dla osoby stosującej przemoc domową:

  • Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa więc wzór zaświadczenia wydanego przez starostę powiatu lub osobę upoważnioną z rozróżnieniem na rodzaj programów, do udziału w których osoba stosująca przemoc domową została skierowana przez zespół interdyscyplinarny na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej;
  • Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa natomiast wzór zaświadczenia o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową lub programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową. W zaświadczeniu wskazuje się termin ukończenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową lub programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową;
  • W załączniku nr 3 do projektowanego rozporządzenia określono wzór pouczenia o obowiązku niezwłocznego dostarczenia grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczeń w związku ze skierowaniem osoby stosującej przemoc domową do udziału w omawianych programach;
  • W załączniku nr 4 do projektowanego rozporządzenia określono wzór pouczenia o możliwości złożenia  zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia w przypadku uporczywego uchylania się osoby stosującej przemoc domową od uczestnictwa w omawianych programach.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 3 załączniki): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371750/katalog/12967802#12967802 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 2 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy pomocy formularza.