Projekt rozporządzenia MRPiPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb przeprowadzania nadzoru i kontroli, kwalifikacje inspektorów upoważnionych do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, wzór legitymacji uprawniającej do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, jak również kwalifikacje pozostałych pracowników wykonujących z upoważnienia wojewody zadania z zakresu pomocy społecznej – uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu ich wykonywania.
W porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem dokonano zmiany podmiotów podlegających kontroli poprzez dodanie noclegowni, ogrzewalni, mieszkań chronionych oraz rodzinnych domów pomocy. Ponadto usunięto placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, które zostały przeniesione do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
Doprecyzowano zakres poszczególnych kontroli. W zakresie kontroli kompleksowej zmieniono okres jej przeprowadzania z 3 na 4 lata i wskazano, że za równoważny ze spełnieniem tego obowiązku uznaje się przeprowadzenie w ciągu 4 kolejnych lat co najmniej 3 kontroli problemowych lub doraźnych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336350
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w możliwie jak najkrótszym terminie na adres szkop@pracodawcy.pl..