Projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z wprowadzeniem w powyższej ustawie przepisów umożliwiających wydatkowanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wymagane jest nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 5 do rozporządzenia (Deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu: DEK-II-a), uwzględniając wyznaczenie okresu sprawozdawczego wpłat na Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przypadku ujawnienia naruszenia zasad wydatkowania tych środków.

Również zmiana ustawowego terminu przekazania niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności przez zakłady aktywności zawodowej na rachunek bankowy tego funduszu pośrednio wpłynęła na wyznaczenie okresu sprawozdawczego wpłat na Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w przypadku ujawnienia naruszenia tego terminu. Wymagało to nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 6 do rozporządzenia (Deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o symbolu: DEK-II-b).

W celu zwiększenia czytelności i dostępności wniosku dla osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i niedowidzących, zmieniona została szata graficzna i układ wniosku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337702
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w możliwie najkrótszym terminie (maksymalnie do 11 września 2020 roku) (prośba Ministerstwa) na adres szkop@pracodawcy.pl.. Data utworzenia: 01-09-2020