Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Rozporządzenie określa zakres danych zawartych w informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, jej wzoru, sposobu sporządzania oraz sposobu i trybu jej przekazywania.

Obowiązek przekazywania informacji będzie miał zastosowanie do wszystkich zamawiających, w zakresie wszystkich rodzajów zamówień, niezależnie od ich wartości (oczywiście dotyczy zamówień, do których ma zastosowanie ustawa Pzp, czyli o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł). Zakres bieżącej analizy będzie dotyczył informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, które zamawiający powinien przekazać nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339151
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) konkretnych propozycji zmian, w terminie do dnia 10 listopada 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.