Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach (rozporządzenie wykonawcze do Prawa Zamówień Publicznych).

Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach wynika z konieczności wykonania nowego upoważnienia ustawowego zawartego w art. 245 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464), zwanej dalej „ustawą PZP”, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Ustawa PZP wprowadziła przepis, zgodnie z którym w przypadku, gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, określa w specyfikacji warunków zamówienia dane, które mają przedstawić wykonawcy oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych danych.

Efektem wprowadzenia ww. rozporządzenia będzie przygotowanie nieskomplikowanego narzędzia umożliwiającego obliczanie całkowitego kosztu cyklu życia budynku. Rachunek kosztów cyklu życia budynku obejmuje koszty poniesione przez zamawiającego, związane z: kosztem nabycia, kosztem użytkowania oraz kosztem utrzymania budynku. Wprowadzenie przepisów ww. rozporządzenia powinno przyczynić się do ograniczenia nadmiernego stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, wprowadzi w powiązaniu z ww. ustawą podstawę prawną umożliwiającą wybór oferty w oparciu o kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z wykorzystaniem rachunku kosztu cyklu życia budynku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345402

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag na udostępnionym w tym celu formularzu.