Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.

Projektowane rozporządzenie, w odróżnieniu od poprzedzającego go rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r., nie określa wzorów ogłoszeń, a jedynie zakresy informacji, jakie powinny być zawarte w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Taki zabieg ma zapewnić elastyczność sposobu ujmowania tych informacji w formularzach ogłoszeń, w szczególności umożliwić większą swobodę w zakresie graficznego ujmowania danych  w formularzach ogłoszeń.

Zakres informacji, jakie mają być zamieszczane w poszczególnych ogłoszeniach w Biuletynie Zamówień Publicznych, jest odpowiednio dostosowany do  zakresu informacji w  analogicznych ogłoszeniach ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym wydanym przez Komisję Europejską, zapewniając tym samym spójność pomiędzy treścią ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Projektowane rozporządzenie pozwoli na udostępnienie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ustandaryzowanych formularzy ogłoszeń. Standaryzacja i związana z nią re-używalność danych w formularzach ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych przyczynią się do optymalizacji czynności zamawiającego w zakresie przygotowywania dokumentów postępowania, jak również umożliwi zainteresowanym podmiotom efektywne wyszukiwanie informacji oraz monitorowanie procesu postępowania o zawarcie umowy koncesji.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia zawierający 5 załaczników: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340655/katalog/12741204#12741204 
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu z wykorzystaniem udostępnionej tabeli, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 2 grudnia 2020 roku, na adres szkop@pracodawcy.pl.