Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie organom administracji architektoniczno-budowlanej składania wniosków także elektronicznie. Formularz stanowiący załącznik do ww. rozporządzenia składa się z 10 punktów, które organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien wypełnić. Zawarte w formularzu informacje są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo przez właściwego ministra.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344701

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag na udostępnionym w tym celu formularzu.