Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 80 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wskazany przepis upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia: 1) sposobu dokumentowania oraz przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) wzorów protokołów postępowania; 3) zakresu dodatkowych informacji zawartych w protokole postępowania; 4) sposobu oraz formy udostępniania zainteresowanym protokołu postępowania wraz z załącznikami.

Zasadniczą częścią projektowanego rozporządzenia są poszczególne wzory protokołów postępowania stanowiące załączniki do rozporządzenia.
Zgodnie z § 4 projektowanego rozporządzenia, wzór protokołu postępowania:
1) o udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy ramowej w trybie:
a) przetargu nieograniczonego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b) przetargu ograniczonego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,
c) negocjacji z ogłoszeniem albo sektorowych negocjacji z ogłoszeniem stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,
d) dialogu konkurencyjnego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,
e) partnerstwa innowacyjnego stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,
f) negocjacji bez ogłoszenia stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,
g) zamówienia z wolnej ręki stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,
h) podstawowym stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339906
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 18 listopada 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.