Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane.

Przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczą rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane oraz odrębnego rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane dotyczącego terenów zamkniętych. Celem rozporządzenia jest określenie sposobu prowadzenia tych rejestrów przez upoważnione do tego organy, w tym wprowadzanie danych i dokonywanie korekt w wersjach elektronicznych z uwzględnieniem konieczności zapewnienia spójności i kompletności danych i informacji podlegających wpisowi do rejestru.

Projekt rozporządzenia zakłada, że tak jak obecnie do wprowadzenia danych w ww. rejestrach prowadzonych w formie elektronicznej wymagana będzie identyfikacja oraz uwierzytelnienie osoby wprowadzającej dane. Unikalny identyfikator, hasło użytkownika oraz certyfikat potwierdzający tożsamość osoby wprowadzającej dane będą przydzielane osobie uprawnionej do wprowadzania danych przez organ wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr natomiast uwierzytelnienie następować będzie przy wykorzystaniu certyfikatu potwierdzającego tożsamość osoby wprowadzającej dane, wystawionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z kolei do korekty błędów w danych wprowadzonych w rejestrach prowadzonych w formie elektronicznej będą upoważnieni wyznaczeni pracownicy organu wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr, a wprowadzenie tej zmiany będzie musiało być w rejestrze widoczne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344753
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 30 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag na udostępnionym w tym celu formularzu.