Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących i palnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących i palnych.

Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie warunków technicznych dozoru technicznego, w zakresie projektowania rurociągów przesyłowych, materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji rurociągów przesyłowych, wytwarzania, eksploatacji oraz naprawy i modernizacji rurociągów przesyłowych.

Wydanie tego rozporządzenia pozwoli na uproszczenie procedur administracyjnych (ujęcie wszystkich wymogów (warunków) objęcia danego urządzenia dozorem technicznym oraz usprawni współpracę pomiędzy organami właściwych jednostek dozoru technicznego i podmiotami eksploatującymi te urządzenia techniczne w zakresie wykonywania działalności gospodarczej. Przyczyni się to również do uproszczenia i skrócenia procesu uzgadniania ponieważ eksploatujący nie będą musieli każdorazowo występować o wydanie „indywidualnie” warunków technicznych na określone czynności.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego zawierający dodatkowe informacje: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342003
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu w formie tabeli według wzoru zawartego w piśmie konsultacyjnym, w terminie do 3 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.