Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Przyczyną zmiany rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy jest ustalenie nowych wartości normatywnych dla czynników szkodliwych (w tym rakotwórczych lub mutagennych) występujących w środowisku pracy w celu ochrony zdrowia pracowników. Nowelizacja rozporządzenia wynika także z potrzeby uwzględnienia wniosków nr 107-111 Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (MKds.NDSiN), skierowanych do ministra właściwego do spraw pracy w latach 2019–2020

Projektowane rozporządzenie poszerzy wykaz o 4 nowe substancje chemiczne wraz z wartościami dopuszczalnymi, wprowadzi zmianę wartości dopuszczalnych stężeń dla 6 substancji chemicznych (w tym 4 zmiany wartości NDS wynikają z ww. dyrektyw) oraz zmianę zapisów dla mikroklimatu gorącego, zgodnie z nową normą PN-EN ISO 7243: 2018-01 Ergonomia środowiska termicznego – Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli). Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu skierowane są do pracodawców prowadzących działalność związaną z występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Implementacja przepisów zawartych w załączniku do dyrektywy 2019/130 wymaga wprowadzenia w załączniku nr 1 do rozporządzenia NDSiN dla spalin silników Diesla nowego normatywu mierzonego jako węgiel elementarny z wartością NDS – 0,05 mg/m3. Normatyw ten, zgodnie z zastosowanym w ww. dyrektywie okresem przejściowym, będzie obowiązywał od dnia 21 lutego 2023 r., a dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli wartość ta będzie obowiązywała od dnia 21 lutego 2026 r. Do ww. dat dla spalin silników Diesla będzie obowiązywała dotychczasowa, określona w rozporządzeniu NDSiN, wartość dopuszczalna określona dla frakcji respirabilnej wynosząca 0,5 mg/m3.

Łącznie w projektowanym rozporządzeniem w zakresie czynników chemicznych:

  • wprowadzono do załącznika nr 1 rozporządzenia NDSiN 4 nowe substancje chemiczne (tj. doksorubicynę i chlorowodorek doksorubicyny – frakcja wdychalna, 4-chloro-2-toliloaminę i jej chlorowodorek w przeliczeniu na 4-chloro-2-toliloaminę – frakcja wdychalna, furan, kwas nitrylotrioctowy i jego sole – frakcja wdychalna) wraz z wartościami normatywnymi;
  • wprowadzono zmiany wartości normatywnych dla 6 substancji chemicznych ujętych już w obowiązującym rozporządzeniu NDSiN, w tym 4 zmiany wartości NDS (tj. dla spalin silników Diesla mierzonego jako węgiel elementarny, 3-metylobutano-1-olu, trichlorku fosforylu, 4-aminotoluenu) wynikały z przepisów ww. dyrektyw oraz wniosków Komisji, a kolejne 2 zmiany wartości NDS (dla 2-naftyloaminy i jej soli oraz pentan-1-olu i jego izomerów) wynikały z wniosków Komisji.

W związku z wnioskiem Komisji wprowadzono również zmianę w załączniku nr 2 do rozporządzenia NDSiN dla szkodliwego czynnika fizycznego: „mikroklimat gorący” w związku z wydaniem nowej normy PN-EN ISO 7243: 2018-01 „Ergonomia środowiska termicznego – Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli)”. W normie tej zastosowano przesiewową metodę oceny obciążenia cieplnego oddziałującego na człowieka oraz ustalenia występowania lub niewystępowania obciążenia cieplnego. Metodę tę można stosować do oceny skutków gorąca u osoby poddanej takiej ekspozycji cieplnej w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Metoda ta ma zastosowanie do oceny środowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340510
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 grudnia 2020 roku, na adres szkop@pracodawcy.pl.