Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429) wydawany jest na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052). Efektem projektowanej zmiany rozporządzenia będzie wyeliminowanie potencjalnych utrudnień w procesie realizacji kluczowych dla ogółu społeczeństwa inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto, wyeliminowane zostaną wątpliwości po stronie wykonawców prac geodezyjnych, organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i organów administracji architektoniczno-budowlanej uczestniczących w ww. inwestycjach. Zostaną również rozwiązane problemy techniczne wpływające negatywnie na proces podpisywania dokumentacji wytworzonej w toku prowadzonych prac geodezyjnych. Przewiduje się również, że dokumentacja geodezyjna podpisana podpisem zaufanym i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, będzie uznawana za podpisaną zgodnie z przepisami rozporządzenia zmieniającego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego zawierający dodatkowe informacje: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341656

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 5 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag na udostępnionym w tym celu formularzu.

 
Sorry, no attachments exist.