Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach, minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, m.in. wymagania, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej w zakresie konstrukcji, wykonania materiałów oraz charakterystyk metrologicznych, a także, jeżeli jest to niezbędne, w zakresie warunków właściwego stosowania tych przyrządów oraz miejsc umieszczania na nich cech legalizacji i zabezpieczających.

Zmiana rozporządzenia ma na celu wprowadzenie dodatkowego odniesienia, tj. ust. 7 do załącznika nr 2 do rozporządzenia, do normy PN-EN 15940+A1+AC:2019-04. Paliwa do pojazdów samochodowych, Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia, Wymagania i metody badań. Załącznik C ww. normy zawiera zestaw algorytmów i wykorzystywanych w nich stałych pozwalających na przeliczenia objętości HVO z warunków rzeczywistych na warunki referencyjne/bazowe


Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350050
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 30 sierpnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.