Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie innych dokumentacji geologicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie innych dokumentacji geologicznych.

Rozwiązania procedowanego rozporządzenia zastępują i rozszerzają postanowienia dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych, poprzez określenie wymagań dla nowego typu dokumentacji sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża. Projektowana regulacja, ma na celu stworzenie przejrzystych zasad dokumentowania badań w zakresie wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, a także zapewnienie odpowiedniej jakości sporządzanych dokumentacji.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i górnicze
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337905

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Wyznaczenie skróconego terminu na zajęcie stanowiska wynika z konieczności pilnego wydania przedmiotowego rozporządzenia w związku z utratą mocy dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. poz. 2023) na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563 oraz z 2019 r. poz. 1495).