Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.

Projekt niniejszego rozporządzenia uwzględnia:

  1. stosowanie pojęć wprowadzonych ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studia pierwszego lub drugiego stopnia (bez wyrazu „wyższe”) dla wszystkich kategorii kwalifikacji geologicznych;
  2. zmiany w delegacji ustawowej wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:

  1. szczegółowych wymagań dotyczących praktyki zawodowej osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym organ administracji geologicznej – rozporządzenie wprowadza wymóg udokumentowania przez te osoby udziału w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu określonej liczby projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych;
  2. doprecyzowania nazw kierunków studiów lub specjalności, których ukończenie umożliwia ubieganie się o stwierdzenie kwalifikacji;
  3. modyfikacji konstrukcji przepisów dotyczących kierunków studiów wymaganych przy ubieganiu się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337403
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..