Projekt rozporządzenia MS w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.), na mocy których nastąpić ma elektronizacja postępowania rejestrowego przed sądami prowadzącymi Krajowym Rejestr Sądowy (dalej: KRS). W odniesieniu do podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS składanie wniosków o wpis będzie dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, co będzie skutkowało koniecznością wyeliminowania z obiegu papierowych formularzy urzędowych przeznaczonych obecnie dla tych podmiotów. Natomiast w odniesieniu do podmiotów innych niż podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, składanie wniosków o wpis będzie nadal dopuszczalne na papierowych formularzach, obok również dopuszczalnej drogi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (podmioty te będą miały prawo wyboru obu tych dróg).

Nowe rozporządzenie określi wzory papierowych formularzy urzędowych KRS dla podmiotów innych niż podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS. Wszelkie dotychczasowe formularze urzędowe dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS zostaną wyeliminowane z obiegu (przedsiębiorcy będą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego).  Przy uwzględnieniu okoliczności, że podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS nie będą mogły składać wniosków na papierowych formularzach, przedmiotowe rozporządzenie przewidywać będzie nowe 24 wzory formularzy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych zawierający 24 załączniki: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345154/katalog/12776435#12776435
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 9 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.